Quý Khách chưa đăng nhập.  Đăng nhập vào Dịch Vụ Ngân Hàng Trực Tuyến Biểu tượng: Chưa đăng nhập

Tài Trợ Thương Mại

Tài trợ thương mại

Cho vay nhập khẩu

Một giải pháp tài trợ thương mại cho phép doanh nghiệp tiếp cận cơ hội kinh doanh mới và đàm phán các thoả thuận tốt hơn với các nhà cung cấp.

 

Cho vay xuất khẩu

Với nguồn tài trợ các chi phí trước khi xuất hàng, doanh nghiệp có thể thực hiện các đơn đặt hàng mà không phải trả lãi suất cao như sử dụng tiện ích thấu chi.

 

Chiết khấu Tín dụng thư xuất khẩu

Doanh nghiệp nhận được thanh toán ngay khi xuất trình các chứng từ xuất khẩu phù hợp với các điều khoản của tín dụng thư.

 

Chiết khấu hối phiếu xuất khẩu

Thay vì chờ được thanh toán dưới phương thức nhờ thu chứng từ, doanh nghiệp có thể nhận được một khoản ứng trước để tái đầu tư ngay lập tức.

 

Chiết khấu hóa đơn

Tài trợ sau giao hàng ngay lập tức cho phương thức ghi sổ để cải thiện dòng vốn của doanh nghiệp với lãi suất cạnh tranh.

 

Chiết khấu miễn truy đòi

Rủi ro không thanh toán được chuyển giao lại cho HSBC và doanh nghiệp sẽ nhận được tài trợ ngay khi Ngân hàng phát hành tín dụng thư chấp nhận bộ chứng từ.

 

Tài trợ những khoản phải thu

Một giải pháp thanh toán chuyên biệt cho các giao dịch sử dụng phương thức ghi sổ, giúp doanh nghiệp cải thiện dòng vốn cũng như theo dõi các khoản tiền thanh toán.