Quý khách đang ở:

Quý Khách chưa đăng nhập.  Đăng nhập vào Dịch Vụ Ngân Hàng Trực Tuyến Biểu tượng: Chưa đăng nhập

So Sánh Thẻ Tín Dụng HSBC

Ngan hang HSBC: Mo The Chia Se Niem Vui 

Hãy chọn loại Thẻ phù hợp nhất với bạn.  Thẻ Tín Dụng
Premier MasterCard®
Thẻ Tín Dụng HSBC Premier MasterCard
Đăng ký
Thẻ Tín Dụng
Visa Bạch Kim
Thẻ Tín Dụng Visa Bạch Kim
Đăng ký
Thẻ Tín Dụng
Visa Vàng
Thẻ Tín Dụng Visa Vàng
Đăng ký
Thẻ Tín Dụng
Visa Chuẩn
Thẻ Tín Dụng Visa Chuẩn
Đăng ký
Lợi ích
Hạn mức tín dụng (VND) 200 triệu - 1 tỷ 54 triệu - 1 tỷ 36 triệu - 300 triệu 12 triệu - 60 triệu
Ứng tiền mặt khẩn cấp toàn cầu Có Có    
Tìm hiểu thêm
Có      
Tìm hiểu thêm
  Có    
Tìm hiểu thêm
  Có    
Tìm hiểu thêm
Có Có Có Có
Tìm hiểu thêm
  Có    
Tìm hiểu thêm
1.000 VND = 1 Điểm * 1.000 VND = 1 Điểm * 1.000 VND = 1 Điểm 1.000 VND = 1 Điểm
Tìm hiểu thêm
Có Có Có Có
Tìm hiểu thêm
Có Có Có Có
Tìm hiểu thêm
Có Có Có Có
Yêu cầu
Điều kiện đăng ký Dành riêng cho khách hàng HSBC Premier Thu nhập từ
18 triệu VND/tháng
Thu nhập từ
12 triệu VND/tháng
Thu nhập từ
6 triệu VND/tháng
Phí thường niên (VND)
Thẻ chính
Thẻ phụ

Miễn phí
Miễn phí

1.200.000
600.000

600.000
400.000

300.000
200.000
  Tư vấn Tư vấn Tư vấn Tư vấn

* Áp dụng từ ngày 12 tháng 3 năm 2013.