Ưu Đãi Cho Bảo Hiểm Du Lịch

Chi tiết về ưu đãi cho bảo hiểm du lịch theo phí bảo hiểm/ 1 hợp đồng bảo hiểm

Phí bảo hiểm/ 1 hợp đồng bảo hiểm

Quà tặng: e-voucher VinID

Từ VNĐ 500.000 đến dưới VNĐ 1.000.000

VNĐ 50.000

Từ VNĐ 1.000.000 đến dưới VNĐ 3.000.000

VNĐ 100.000

Từ VNĐ 3.000.000 đến dưới VNĐ 5.000.000

VNĐ 300.000

Từ VNĐ 5.000.000 trở lên

VNĐ 500.000

Chi tiết về ưu đãi cho bảo hiểm du lịch theo phí bảo hiểm/ 1 hợp đồng bảo hiểm

Phí bảo hiểm/ 1 hợp đồng bảo hiểm

Từ VNĐ 500.000 đến dưới VNĐ 1.000.000

Quà tặng: e-voucher VinID

VNĐ 50.000

Phí bảo hiểm/ 1 hợp đồng bảo hiểm

Từ VNĐ 1.000.000 đến dưới VNĐ 3.000.000

Quà tặng: e-voucher VinID

VNĐ 100.000

Phí bảo hiểm/ 1 hợp đồng bảo hiểm

Từ VNĐ 3.000.000 đến dưới VNĐ 5.000.000

Quà tặng: e-voucher VinID

VNĐ 300.000

Phí bảo hiểm/ 1 hợp đồng bảo hiểm

Từ VNĐ 5.000.000 trở lên

Quà tặng: e-voucher VinID

VNĐ 500.000

Ưu Đãi Cho Bảo Hiểm An Toàn Cá Nhân

Chi tiết về ưu đãi cho bảo hiểm an toàn cá nhân theo phí bảo hiểm/ 1 hợp đồng bảo hiểm

Phí bảo hiểm/ 1 hợp đồng bảo hiểm

Quà tặng: Voucher VinID Gift Card

VNĐ 588.000

VNĐ 50.000

VNĐ 1.176.000

VNĐ 100.000

Chi tiết về ưu đãi cho bảo hiểm an toàn cá nhân theo phí bảo hiểm/ 1 hợp đồng bảo hiểm

Phí bảo hiểm/ 1 hợp đồng bảo hiểm

VNĐ 588.000

Quà tặng: Voucher VinID Gift Card

VNĐ 50.000

Phí bảo hiểm/ 1 hợp đồng bảo hiểm

VNĐ 1.176.000

Quà tặng: Voucher VinID Gift Card

VNĐ 100.000

Ưu Đãi Cho Bảo Hiểm Nhà Tư Nhân

Giá trị xây dựng

Chi tiết về ưu đãi cho bảo hiểm nhà tư nhân theo giá trị xây dựng theo phí bảo hiểm/ 1 hợp đồng bảo hiểm

Phí bảo hiểm/ 1 hợp đồng bảo hiểm

Quà tặng: Voucher VinID Gift Card

Từ VNĐ 1.000.000 đến dưới VNĐ 3.000.000

VNĐ 100.000

Từ VNĐ 3.000.000 đến dưới VNĐ 5.000.000

VNĐ 300.000

Từ VNĐ 5.000.000 đến dưới VNĐ 8.000.000

VNĐ 500.000

Từ VNĐ 8.000.000 đến dưới VNĐ 10.000.000

VNĐ 800.000

Từ VNĐ 10.000.000 trở lên

VNĐ 1.000.000

Chi tiết về ưu đãi cho bảo hiểm nhà tư nhân theo giá trị xây dựng theo phí bảo hiểm/ 1 hợp đồng bảo hiểm

Phí bảo hiểm/ 1 hợp đồng bảo hiểm

Từ VNĐ 1.000.000 đến dưới VNĐ 3.000.000

Quà tặng: Voucher VinID Gift Card

VNĐ 100.000

Phí bảo hiểm/ 1 hợp đồng bảo hiểm

Từ VNĐ 3.000.000 đến dưới VNĐ 5.000.000

Quà tặng: Voucher VinID Gift Card

VNĐ 300.000

Phí bảo hiểm/ 1 hợp đồng bảo hiểm

Từ VNĐ 5.000.000 đến dưới VNĐ 8.000.000

Quà tặng: Voucher VinID Gift Card

VNĐ 500.000

Phí bảo hiểm/ 1 hợp đồng bảo hiểm

Từ VNĐ 8.000.000 đến dưới VNĐ 10.000.000

Quà tặng: Voucher VinID Gift Card

VNĐ 800.000

Phí bảo hiểm/ 1 hợp đồng bảo hiểm

Từ VNĐ 10.000.000 trở lên

Quà tặng: Voucher VinID Gift Card

VNĐ 1.000.000

Tài sản bên trong

Chi tiết về ưu đãi cho bảo hiểm nhà tư nhận theo tài sản bên trong theo phí bảo hiểm/ 1 hợp đồng bảo hiểm

Phí bảo hiểm/ 1 hợp đồng bảo hiểm

Quà tặng: Voucher VinID Gift Card

Dưới VNĐ 1.000.000

VNĐ 100.000

Từ VNĐ 1.000.000 đến dưới VNĐ 2.000.000

VNĐ 200.000

Từ VNĐ 2.000.000 đến dưới VNĐ 3.000.000

VNĐ 300.000

Từ VNĐ 3.000.000 đến dưới VNĐ 5.000.000

VNĐ 400.000

Trên VNĐ 5.000.000

VNĐ 600.000

Chi tiết về ưu đãi cho bảo hiểm nhà tư nhận theo tài sản bên trong theo phí bảo hiểm/ 1 hợp đồng bảo hiểm

Phí bảo hiểm/ 1 hợp đồng bảo hiểm

Dưới VNĐ 1.000.000

Quà tặng: Voucher VinID Gift Card

VNĐ 100.000

Phí bảo hiểm/ 1 hợp đồng bảo hiểm

Từ VNĐ 1.000.000 đến dưới VNĐ 2.000.000

Quà tặng: Voucher VinID Gift Card

VNĐ 200.000

Phí bảo hiểm/ 1 hợp đồng bảo hiểm

Từ VNĐ 2.000.000 đến dưới VNĐ 3.000.000

Quà tặng: Voucher VinID Gift Card

VNĐ 300.000

Phí bảo hiểm/ 1 hợp đồng bảo hiểm

Từ VNĐ 3.000.000 đến dưới VNĐ 5.000.000

Quà tặng: Voucher VinID Gift Card

VNĐ 400.000

Phí bảo hiểm/ 1 hợp đồng bảo hiểm

Trên VNĐ 5.000.000

Quà tặng: Voucher VinID Gift Card

VNĐ 600.000

Thời Gian Áp Dụng

1.      Bảo hiểm Du lịch Travel Care: từ 1/10/2019 đến 31/12/2019

2.      Bảo hiểm Nhà tư nhân & Bảo hiểm An toàn cá nhân: từ 1/10/2019 đến 30/11/2019

Điều khoản miễn trừ:

Khuyến mãi này và các sản phẩm có liên quan là sản phẩm của và được cung cấp bởi Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt. 104 Trần Hưng Đạo. Phường Cửa Nam. Quận Hoàn Kiếm. Hà Nội. Việc cung cấp sản phẩm này không phải là nghĩa vụ và không được đảm bảo bởi Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam). Mọi thông tin liên quan đến sản phẩm này có thể được Tổng Công Ty Bảo Hiểm Bảo Việt thay đổi theo từng thời điểm. Trang web giới thiệu sản phẩm này không phải là hợp đồng bảo hiểm. Mọi quy định. điều kiện và quyền lợi của sản phẩm sẽ được thực hiện theo quy tắc. điều khoản bảo hiểm của sản phẩm.