Nội dung chính hàng đầu

Lãi suất và biểu phí

Tất cả các lãi suất chỉ mang tính tham khảo. Ngân hàng bảo lưu quyền thay đổi lãi suất mà không báo trước. Gốc và lãi tiền gửi sẽ được thanh toán tại bất kỳ chi nhánh nào.

Để biết lãi suất mới nhất, vui lòng gọi cho Trung Tâm Dịch vụ Khách Hàng của chúng tôi theo:

Miền Bắc (84 24) 62 707 707

Miền Nam (84 28) 37 247 247