Lịch bảo trì hệ thống

09/09/2019 - HSBC Thông báo trì hệ thống Ngân hàng Trực tuyến Dành Cho Khách Hàng Cá Nhân

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) xin thông báo chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì hệ thống Ngân Hàng Trực Tuyến dành cho Khách hàng Cá nhân từ 01h00 đến 06h00 sáng thứ Hai, 09/09/2019.

Vui lòng xem chi tiết tại đây (PDF,180KB).

05/07/2019 - HSBC Thông bảo trì hệ thống Ngân hàng Trực tuyến Dàng Cho Khách Hàng Cá Nhân

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) xin thông báo chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì hệ thống Ngân Hàng Trực Tuyến dành cho Khách hàng Cá nhân từ từ 00h00 đến 06h30 sáng Chủ nhật, 07/07/2019.

Vui lòng xem chi tiết tại đây (PDF, 183KB).

21/06/2019 - HSBC Thông bảo trì hệ thống Ngân hàng Trực tuyến Dàng Cho Khách Hàng Cá Nhân

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) xin thông báo chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì hệ thống Ngân Hàng Trực Tuyến dành cho Khách hàng Cá nhân từ 23h00 Thứ Bày, 22/06/2019 đến 07h00 sáng Chủ nhật, 23/06/2018.

17/05/2019 - HSBC Thông báo bảo trì hệ thống Ngân hàng Trực tuyến Dàng Cho Khách Hàng Cá Nhân

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) xin thông báo chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì hệ thống Ngân Hàng Trực Tuyến dành cho Khách hàng Cá nhân từ 00h00 đến 05h00 sáng Chủ nhật, 19/05/2018.

04/04/2019 - HSBC Thông Báo Lịch Bảo Trì Hệ Thống

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) xin thông báo chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì hệ thống Ngân Hàng Trực Tuyến dành cho Khách hàng Cá nhân từ 00h00 đến 05h00 sáng Chủ nhật, 19/05/2018.

21/03/2019 - HSBC Thông Báo Lịch Bảo Trì Hệ Thống

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) xin thông báo chúng tôi sẽ tiến hành nâng cấp hệ thống từ 01h00 sáng đến 06h00 sáng ngày Chủ Nhật 24/03/2019, giờ Việt Nam (GMT+7).

14/01/2019 - HSBC Thông báo Lịch Bảo Trì

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) xin thông báo chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì hệ thống Ngân Hàng Trực Tuyến dành cho Khách hàng Cá nhân từ 11h00 tối thứ Bảy, 19/01/2019 đến 05h00 Chủ nhật, 20/01/2019.