Nội dung chính hàng đầu

Bảo Trì Hệ Thống

Lịch bảo trì hệ thống

HSBC Thông Báo Lịch Bảo Trì Hệ Thống

Đăng ngày 23/06/2021

Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) xin thông báo chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì hệ thống từ 00h00 đến 07h00 sáng Chủ Nhật, 27 tháng 06 năm 2021 giờ Việt Nam (GMT+7).

Vui lòng tham khảo chi tiết tại đây(PDF, 464KB).

HSBC Thông Báo Lịch Bảo Trì Hệ Thống

Đăng ngày 18/06/2021

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) xin thông báo chúng tôi sẽ tiến hành nâng cấp hệ thống trong thời gian sau:

  • Từ 01:30 sáng đến 05:30 (GMT+7) sáng ngày Thứ Hai, 21/06/2020.

Vui lòng tham khảo chi tiết tại đây(PDF, 403KB).

HSBC Thông Báo Lịch Bảo Trì Hệ Thống

Đăng ngày 04/03/2021

Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) xin thông báo chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì hệ thống từ 00h00 đến 07h15 sáng Chủ Nhật, 14 tháng 03 năm 2021 giờ Việt Nam (GMT+7).

Vui lòng tham khảo chi tiết tại đây (PDF, 468KB).

HSBC Thông Báo Lịch Bảo Trì Hệ Thống

Đăng ngày 20/11/2020

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) xin thông báo chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì hệ thống từ 00h00 đến 05h00 sáng Thứ Hai, 23/11/2020 giờ Việt Nam (GMT+7).

Vui lòng tham khảo chi tiết tại đây (PDF, 294KB).

HSBC Thông Báo Lịch Bảo Trì Hệ Thống

Đăng ngày 12/11/2020

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) xin thông báo chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì hệ thống từ 22h00 tối Thứ Bảy, 14/11/2020 đến 05h00 sáng Chủ Nhật, 15/11/2020 giờ Việt Nam (GMT+7).

Vui lòng tham khảo chi tiết tại đây (PDF, 290KB).

Thông Báo Lịch Bảo Trì Hệ Thống

Đăng ngày 05/11/2020

Ngân Hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam) xin thông báo chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì hệ thống Ngân hàng Trực tuyến, Mobile Banking và ATM từ 00:00 – 05:30 sáng ngày Chủ Nhật 08/11/2020 giờ Việt Nam (GMT+7)

Vui lòng tham khảo chi tiết tại đây (PDF, 281KB).

HSBC Thông Báo Lịch Bảo Trì Hệ Thống

Đăng ngày 28/10/2020

Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) xin thông báo chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì hệ thống Ngân hàng Trực tuyến và ATM từ 22h00 ngày Chủ Nhật 01/11/2020 đến 06:00 sáng ngày Thứ Hai 02/11/2020 theo giờ Việt Nam (GMT+7)

Vui lòng tham khảo chi tiết tại đây (PDF, 284KB).

HSBC Thông Báo Lịch Bảo Trì Hệ Thống Ngân hàng Trực tuyến

Đăng ngày 14/08/2020

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) xin thông báo chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì hệ thống 
Ngân hàng Trực tuyến từ 23h00 Thứ 7, 15/08/2020 đến 05h00 sáng Chủ Nhật, 16/08/2020, giờ Việt Nam (GMT+7)

Vui lòng tham khảo chi tiết tại đây (PDF, 284KB).

HSBC Thông Báo Lịch Bảo Trì Hệ Thống Mobile Banking

Đăng ngày 12/08/2020

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) xin thông báo chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì hệ thống Mobile Banking từ 22h00 Thứ 4, ngày 12/08/2020 đến 00h00 sáng Thứ 5, ngày 13/08/2020 giờ Việt Nam (GMT+7).

Vui lòng tham khảo chi tiết tại đây (PDF, 278KB).

Thông Báo Lịch Bảo Trì Hệ Thống

Đăng ngày 08/07/2020

Ngân Hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam) xin thông báo chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì hệ thống Ngân hàng Trực tuyến, Mobile Banking và ATM từ 00:00 – 05:00 sáng ngày Chủ Nhật 12/07/2020 giờ Việt Nam (GMT+7)

Vui lòng tham khảo chi tiết tại đây (PDF, 277KB).

HSBC Thông Báo Lịch Bảo Trì Hệ Thống ATM

Đăng ngày 19/06/2020

Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) xin thông báo chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì hệ thống Ngân hàng Trực tuyến và ATM từ 03h00 sáng đến 06:00 sáng ngày Chủ Nhật 21/06/2020 giờ Việt Nam (GMT+7)

Vui lòng tham khảo chi tiết tại đây (PDF, 408).

Thông Báo Lịch Bảo Trì Hệ Thống

Đăng ngày 12/06/2020

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) xin thông báo chúng tôi sẽ tiến hành nâng cấp hệ thống trong thời gian sau:

  • Từ 00:30 sáng đến 06:30 (GMT+7) sáng ngày Chủ Nhật, 14/06/2020
  • Từ 00:00 sáng đến 05:00 (GMT+7) sáng ngày Thứ Hai, 15/06/2020

Vui lòng tham khảo chi tiết tại đây (PDF, 217KB).

HSBC Thông Báo Lịch Bảo Trì Hệ Thống ATM

Đăng ngày 04/06/2020

Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) xin thông báo chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì hệ thống Ngân hàng Trực tuyến và ATM từ 00h00 sáng đến 05:00 sáng ngày Chủ Nhật 07/06/2020 giờ Việt Nam (GMT+7)

Vui lòng tham khảo chi tiết tại đây (PDF, 274KB).

HSBC thông báo lịch bảo trì hệ thống

Đăng ngày 08/05/2020

Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) xin thông báo chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì hệ thống như sau:

Từ 10h00 đêm ngày thứ Bảy 16/05/2020 đến 06:00 sáng ngày Chủ Nhật 17/05/2020 giờ Việt Nam (GMT+7)

Vui lòng tham khảo chi tiết tại đây (PDF, 132KB).

HSBC Thông Báo Lịch Bảo Trì Hệ Thống ATM

Đăng ngày 16/01/2020

Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) xin thông báo chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì hệ thống ATM như sau: từ 02h30 sáng đến 06:00 sáng ngày Thứ Sáu 17/01/2020 giờ Việt Nam (GMT+7).

Vui lòng tham khảo chi tiết tại đây (PDF, 275KB).

HSBC Thông Báo Lịch Bảo Trì Hệ Thống

Đăng ngày 06/12/2019

Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) xin thông báo chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì hệ thống như sau:
Từ 11h00 đêm ngày Chủ Nhật 08/12/2019 đến 04:30 sáng ngày thứ Hai 09/12/2019 giờ Việt Nam (GMT+7)

Vui lòng tham khảo chi tiết tại đây (PDF, 192KB).

HSBC Thông Báo Lịch Bảo Trì Hệ Thống Ngân Hàng Trực Tuyến Dành Cho Khách Hàng Cá Nhân

Đăng ngày 08/11/2019

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) xin thông báo chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì hệ thống Ngân Hàng Trực Tuyến dành cho Khách hàng Cá nhân từ 00h00 đến 05h00 sáng Chủ nhật, 10/11/2019.

Vui lòng tham khảo chi tiết tại đây (PDF, 274KB).

HSBC Thông Báo Lịch Bảo Trì Hệ Thống

Đăng ngày 04/10/2019

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) xin thông báo chúng tôi sẽ tiến hành nâng cấp hệ thống thẻ từ 04h00 sáng đến 06h00 sáng ngày Chủ Nhật 06/10/2019, giờ Việt Nam (GMT+7). 

Vui lòng tham khảo chi tiết tại đây (PDF, 197KB).

HSBC Thông báo Lịch Bảo trì hệ thống Ngân hàng Trực tuyến và Mobile Banking Dành Cho Khách Hàng Cá Nhân

Đăng ngày 27/09/2019

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) xin thông báo chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì hệ thống Ngân Hàng Trực Tuyến và Mobile Banking dành cho Khách hàng Cá nhân từ 01h00 đến 07h00 sáng Chủ nhật, 29/09/2019.

Vui lòng tham khảo chi tiết tại đây (PDF, 275KB).

09/09/2019 - HSBC Thông báo trì hệ thống Ngân hàng Trực tuyến Dành Cho Khách Hàng Cá Nhân

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) xin thông báo chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì hệ thống Ngân Hàng Trực Tuyến dành cho Khách hàng Cá nhân từ 01h00 đến 06h00 sáng thứ Hai, 09/09/2019.

Vui lòng xem chi tiết tại đây (PDF,180KB).

05/07/2019 - HSBC Thông bảo trì hệ thống Ngân hàng Trực tuyến Dàng Cho Khách Hàng Cá Nhân

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) xin thông báo chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì hệ thống Ngân Hàng Trực Tuyến dành cho Khách hàng Cá nhân từ từ 00h00 đến 06h30 sáng Chủ nhật, 07/07/2019.

Vui lòng xem chi tiết tại đây (PDF, 183KB).

21/06/2019 - HSBC Thông bảo trì hệ thống Ngân hàng Trực tuyến Dàng Cho Khách Hàng Cá Nhân

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) xin thông báo chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì hệ thống Ngân Hàng Trực Tuyến dành cho Khách hàng Cá nhân từ 23h00 Thứ Bày, 22/06/2019 đến 07h00 sáng Chủ nhật, 23/06/2018.

17/05/2019 - HSBC Thông báo bảo trì hệ thống Ngân hàng Trực tuyến Dàng Cho Khách Hàng Cá Nhân

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) xin thông báo chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì hệ thống Ngân Hàng Trực Tuyến dành cho Khách hàng Cá nhân từ 00h00 đến 05h00 sáng Chủ nhật, 19/05/2018.

04/04/2019 - HSBC Thông Báo Lịch Bảo Trì Hệ Thống

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) xin thông báo chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì hệ thống Ngân Hàng Trực Tuyến dành cho Khách hàng Cá nhân từ 00h00 đến 05h00 sáng Chủ nhật, 19/05/2018.

21/03/2019 - HSBC Thông Báo Lịch Bảo Trì Hệ Thống

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) xin thông báo chúng tôi sẽ tiến hành nâng cấp hệ thống từ 01h00 sáng đến 06h00 sáng ngày Chủ Nhật 24/03/2019, giờ Việt Nam (GMT+7).

14/01/2019 - HSBC Thông báo Lịch Bảo Trì

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) xin thông báo chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì hệ thống Ngân Hàng Trực Tuyến dành cho Khách hàng Cá nhân từ 11h00 tối thứ Bảy, 19/01/2019 đến 05h00 Chủ nhật, 20/01/2019.